Конституцією України закріплено право кожного громадянина на працю. При цьому передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Згідно ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

25.06.2018

Встановлення трудових прав, гарантій працюючим інвалідам в Україні регулюються, зокрема, Конвенцією про права інвалідів, КЗпП України, Законом України «Про відпустки», Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

23.06.2018

Пунктом 1 статті 40 КЗпП України передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку зміни в організації виробництва і праці в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1 статті 40 КЗпП України, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

25.06.2018

Конституція України гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Однією з форм забезпечення цього права є надання оплачуваної щорічної відпустки. Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Для окремих категорій працівників Законом встановлюється інша тривалість основної щорічної відпустки.

25.06.2018

20 червня 2018 року в приміщенні Машівської районної філії Полтавського ОЦЗ проведено міні-ярмарок вакансій для безробітних за участю представників ТОВ "Прем'єр Сокс".

22.06.2018