Полтавська обласна служба зайнятості традиційно вагому роль відводить превентивним заходам із запобігання корупції. Важливий крок у цьому – схвалення антикорупційної програми в пріоритетах якої: роз’яснення та узагальнення основних положень антикорупційного законодавства, як-от неправомірна вигода, потенційний та реальний конфлікт інтересів. Програма також спрямована на формування у посадових осіб служби неприйняття корупції, мінімізації ризиків їх втягнення в корупційну діяльність, незалежно від займаної посади та виявлення корупційних правопорушень. Відтак, на виконання Закону України «Про запобігання корупції» 29 січня 2016 року на зборах трудового колективу обласної служби зайнятості обговорено та схвалено антикорупційну програму.

В програмі визначено служби, на яких вона поширюється. А це не тільки посадові особи, які працюють в службі зайнятості, але й інші працівники, які перебувають у трудових та інших відносинах. У нормативному акті виділено корупційні ризики у діяльності посадових осіб служби, зокрема наявність дискреційних повноважень, недоброчесність окремих посадових осіб та незнання антикорупційного законодавства, а також наявність потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадовими особами служби покладених на них посадових обов’язків. Важливо, що в зазначеній програмі детально визначені антикорупційні заходи щодо усунення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб та працівників служби.

Це постійне здійснення оцінки корупційних ризиків у посадових осіб служби, проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства, доведення актуальних антикорупційних нормативно - правових актів до відому всіх працівників служби, організація і проведення роботи з підвищення кваліфікації посадових осіб Полтавського обласного центру зайнятості та підпорядкованих міських, міськрайонних та районних центрів зайнятості з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

Запропоновано проведення аналізу проектів організаційно-розпорядчих документів та договорів Полтавського обласного центру зайнятості з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Забезпечено умови для повідомлень працівниками служби про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими особами через створену систему комунікації з громадськістю.

Детально роз’яснено алгоритм проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією та невиконання вимог антикорупційного законодавства.

В програмі виділені також права посадових осіб служби. Зокрема, такі як право утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва служби, якщо вони суперечать чинному законодавству, на захист від звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу з боку керівництва служби у зв’язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону, а також вимагати від керівництва служби обговорення положень антикорупційної програми та їх дотримання.

Посадові особи служби зобов’язані утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, невідкладно інформувати керівництво служби та уповноваженого про всі випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю служби та випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими посадовими особами служби.

В програмі знайшли також закріплення положення законів стосовно не вчинення та неучасті всіх працівників служби у вчиненні корупційних правопорушень, невідкладного письмового повідомлення у разі виявлення у своєму службовому приміщенні чи отриманні майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка, свого безпосереднього керівника, щорічного до 1 квітня подання посадовими особами декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, а також письмового повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття ними або членами їх сімей валютного рахунка в установі банку – нерезидента чи отриманні доходу, придбання майна на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.

Важливо, що програмою у службі фактично створений механізм повідомлення про підозри в корупції та захисту осіб, які про них повідомляють.

Про зазначене йдеться у розділі Програми щодо захисту осіб (викривачів), які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Зокрема, викривач за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення іншою особою вимог Закону. Про можливе порушення антикорупційного законодавства в службі та/або про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень викривачі можуть особисто повідомляти відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції усно, письмово або електронним повідомленням на електронну адресу, яка розміщені на веб - сайті Полтавського обласного центру зайнятості в підрубриці «Запобігання проявам корупції».

Для забезпечення захисту викривача у службі запроваджені умови конфіденційності. Так, інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене особою без зазначення авторства (анонімно). Особа (викривач) не може бути звільнена, притягнена до дисциплінарної відповідальності, піддана іншим негативним заходам впливу з боку керівництва служби у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону іншою особою. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів посадових осіб, отримані від посадових осіб, працівників служби чи інших осіб.

В Програмі зазначена також відповідальність при виявленні фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у службі.

Так, за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадові особи служби відповідно до Закону притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Посадова особа служби, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю у службі, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

В програмі виписаний порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема проведення службових розслідувань, інформування уповноважених державних органів.

Зокрема, керівництво служби у встановленому Законом порядку інформує уповноважені державні органи про притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією (щодо якого судом не застосовано до них покарання або не накладено на них стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю).

Директор, керівництво структурних підрозділів служби у межах своїх повноважень, у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами Служби, вживає заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Таким чином, трудовим колективом Полтавської обласної служби зайнятості з метою створення комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності служби в січні цього року прийнята зазначена програма.

Вона прийнята більшістю голосів (456-«за», 2-«утримались», «проти» - відсутні).

Після обговорення та прийняття програма затверджена наказом директора Полтавського обласного центру зайнятості.

Текст Програми розміщено у постійно відкритому доступі на сайті Полтавського обласного центру зайнятості (див. рубрика «Регіональна служба зайнятості», підрубрика «Запобігання корупції», розділ «Нормативна база»).